کمیته دارت خوزستان

هدف ترویج دارت در استان و کشور

هدف ترویج دارت در استان و کشور

نویسندگان

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

کمیته دارت شهرستان شوشتر در نظر دارد در سال 95

مسابقات قهرمانی دارت دردو بخش آقایان و بانوان با اعطای

جوایز ارزنده به نفرات برتر درشهرستان شوشتر برگزار نماید.

هیئت دارت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد جهت

تقویت و بهبود روحیه کارمندان شرکت مسابقه انفرادی دارت

ویژه کارمندان و پرسنل خود در تاریخ 95/01/25 ساعت 19

 در سالن دارت شهرک نفت اهواز برگزار نماید.