کمیته دارت خوزستان

هدف ترویج دارت در استان و کشور

هدف ترویج دارت در استان و کشور

نویسندگان

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

به گزارش روابط عمومی کمیته دارت استان خوزستان یک دوره  مسابقه دارت یا دواره

مرحوم اکبر دهقان باز یکن اسبق این کمیته در اهواز برگزار می شود.

اولین دوره مربیگری درجه سه دارت کشور در شهر شوشتر در استان خوزستان

  به مدت سه روز برگزار شد.